Územný plán, urbanistická štúdia

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

Na tomto mieste sprístupňujeme rozpracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu na pripomienkovanie verejnosťou, resp. dotknutými orgánmi.

Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Blahová

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Ohrady

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Padáň

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Horovce

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Omšenie
hore