Územný plán, urbanistická štúdia

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

Na tomto mieste sprístupňujeme rozpracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu na pripomienkovanie verejnosťou, resp. dotknutými orgánmi.

Snežnica - návrh územného plánu obce

Krupina - návrh územného plánu mesta

Kynceľová

ÚPN-O Prietržka - Zmeny a doplnky č. 2

ÚPN-O Nová Bošáca - Zmeny a doplnky č. 1


hore