Územný plán, urbanistická štúdia

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

Na tomto mieste sprístupňujeme rozpracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu na pripomienkovanie verejnosťou, resp. dotknutými orgánmi.

Územný plán obce Vyhne

Územný plán obce Kmeťovo

Horné Hámre

Územný plán mesta Prievidza - zmeny a doplnky č.16 (prerokovanie ukončené)

Územný plán obce Šoporňa (prerokovanie ukončené)

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Stožok (pripravované)

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolné Plachtince (pripravované)

Zadanie na urbanistickú štúdiu obytnej zóny v Pezinku - blok 11-06
hore