Územný plán, urbanistická štúdia

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

Na tomto mieste sprístupňujeme rozpracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu na pripomienkovanie verejnosťou, resp. dotknutými orgánmi.

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Čifáre

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Snežnica

Blatná n.O.
hore