Územný plán, urbanistická štúdia

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

Na tomto mieste sprístupňujeme rozpracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu na pripomienkovanie verejnosťou, resp. dotknutými orgánmi.

Nedožery-Brezany - návrh územného plánu obytnej zóny

Jakubov - návrh zmien a doplnkov č. 3 ÚPN-O


hore