Územný plán, urbanistická štúdia

Prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie

Na tomto mieste sprístupňujeme rozpracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu na pripomienkovanie verejnosťou, resp. dotknutými orgánmi.

ÚPN-O Čereňany - Zmeny a doplnky č. 1

Kynceľová
hore