Územný plán, urbanistická štúdia

Postup spracovania územného plánu

Spracovanie územného plánu je administratívne náročný proces, do ktorého je zapojený veľký počet aktérov zo samotného riešeného územia, ako aj externých subjektov a orgánov štátnej správy, ktoré v území reprezentujú odvetvové záujmy.

Jednotlivé postupové kroky a podmienky ich uskutočňovania - tzv. procesnosť územného plánovania podrobne upravuje Stavebný zákon. S výnimkou niekoľkých odlišností, je univerzálna pre územný plán obce aj zóny. Hlavnými etapami, spojenými s grafickými a textovými výstupmi, sú:

  • Prieskumy a rozbory

V tejto etape sa komplexne analyzuje súčasný stav územia a identifikujú sa problémy, strety záujmov, potenciály rozvoja. Hlavným grafickým výstupom je tzv. problémový výkres. Dôležitou súčasťou tejto etapy je krajinnoekologický plán.

  • Zadanie

Zadanie stanovuje hlavné ciele a požiadavky na riešenie, vrátane požiadaviek na samotnú úpravu, formu a rozsah dokumentu. Jednoducho povedané, v zadaní obstarávateľ (obec/mesto) povie, čo od spracovateľa chce, sledujúc svoju rozvojovú stratégiu. Zadanie schvaľujú miestni poslanci, čím sa stane záväzným východiskom pre nasledujúce etapy.

  • Koncept

Koncept je variantné riešenie, ale inak sa rozsahom neodlišuje od návrhu územného plánu. Povinnosť spracovať koncept nemajú obce s menej ako 2000 obyvateľmi a koncept netreba spracovať ani pri územnom pláne zóny.

  • Návrh

Na základe predchádzajúcich etáp sa spracuje návrh, ktorý je už jednoznačným riešením, bez prvkov variantnosti.

Na opísané hlavné etapy v úvode a závere nadväzujú procesné etapy (prípravné práce, schvaľovanie, uloženie ÚPD). Za ich realizáciu je zodpovedný obstarávateľ. Nevyhnutnou súčasťou jednotlivých etáp je prerokovanie s verejnosťou a dotknutými orgánmi.

Postup spracovania urbanistickej štúdie

Postup je v tomto prípade jednoduchší, vzhľadom k tomu, že urbanistická štúdia je definovaná ako územnoplánovací podklad a na rozdiel od územného plánu nie je záväzná - preto ani nepodlieha záverečnému schvaľovaniu. Zadanie je však potrebné aj pri urbanistickej štúdii. Musí ho odsúhlasiť orgán územného plánovania, čím vlastne garantuje súlad s verejnými a komunálnymi záujmami.

hore