Územný plán, urbanistická štúdia

O územnom pláne

Územné plánovanie je v rámci svojho územnotechnického zamerania komplexným systémom - zaoberá sa všetkými hmatateľnými aspektmi nášho prostredia, najmä zástavbou sídiel, technickou a dopravnou infraštruktúrou, ako aj prvkami, ktoré vytvárajú prírodné zložky životného prostredia. Základnými nástrojmi územného plánovania sú územné plány rôznych stupňov, spomedzi nich ide najčastejšie o územné plány obcí a zón.

Úlohou územného plánovania je udržiavať v území poriadok a jasné pravidlá, jednak preto, aby bol rozvoj spravodlivý a vyvážený, a tiež preto, aby práva vlastníkov nehnuteľností neboli ohrozované náhodnými a meniacimi sa rozhodnutiami. V demokratickej spoločnosti má územné plánovanie predovšetkým regulačnú úlohu. Stanovuje rámce rozvoja, ktoré umožnia určitú mieru voľnosti a súčasne zamedzujú nežiadúcim vplyvom.

Primárna zodpovednosť za územné plánovanie leží na samosprávach, čo však neznamená, že nikto iný do procesu tvorby plánov nemôže zasahovať a zaujímať sa oň. Územný plán poskytuje dôležité informácie pre všetkých aktérov investične vstupujúcich do územia a tie v dnešnej dobe reprezentuje predovšetkým súkromný sektor a individuálni stavebníci.

Načo je dobrý územný plán

  • územný plán je podmienkou získania finančnej podpory na rozvojové procesy

Územný plán poskytuje isté záruky pre investičné činnosti. Je preto prirodzené, že z dôvodu požiadavky efektívneho využitia zdrojov, je možnosť získania dotácií a grantov podmieňovaná existenciou územného plánu a obsiahnutím daných zámerov v ňom.

  • územný plán priťahuje súkromné investície

Aj vo vzťahu k potenciálnym investorom je spracovaný územný plán signálom, že to samospráva s rozvojom "myslí vážne". Navyše, investičný vstup do územia s jasne stanovenými pravidlami, ktoré môže garantovať len územný plán, sa spája s omnoho menším rizikom.

  • bez územného plánu je rozvoj nekoncepčný a zložitý
  • Rozvoj územia je bez územného plánu ťažké predstaviť si, a to nielen v mestách a väčších obciach, ktorým spracovanie územného plánu nariaďuje zákon. Nahrádzanie plánu územným rozhodovaním je administratívne náročné a už vôbec nemožno pri použití tohto postupu hovoriť o koncepčnom a efektívnom využívaní územia. Takto sa ľahko môže stať, že pozemky v atraktívnej polohe sa krátkozrakým rozhodnutím využijú na nevhodné účely a stavby, ktoré budú hyzdiť prostredie alebo brániť ďalšiemu rozvoju.

Územný plán obce a územný plán zóny

Celé územie administratívne spravované miestnou samosprávou rieši územný plán obce, ktorý plní funkciu základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej úrovni. Riešením častí obce sa zaoberá nižší stupeň - územný plán zóny. Odvíja sa od územného plánu obce a spodrobňuje ho na rozlišovaciu úroveň parciel. Územný plán obce má tiež právo stanoviť plochy, pre ktoré uloží povinnosť spracovania územného plánu zóny. Aj územné plány obcí, v prípade malých obcí do 2000 obyvateľov, sa môžu spracúvať s podrobnosťou územného plánu zóny. Systém územného plánovania dopĺňajú na vyšších úrovniach hierarchie stupne územnoplánovacej dokumentácie pre región i pre celé územie SR.

O urbanistickej štúdii

Urbanistická štúdia overuje využitie územia a riešenie zástavby, ako nezáväzný dokument však nemá regulačnú funkciu - prezentuje konkrétne urbanistické riešenia. Na rozdiel od územných plánov sú jej zadávateľmi a financujúcimi subjektmi najčastejšie súkromní investori, ktorí potrebujú preukázať vhodnosť zamýšľaného zámeru.

hore