Územný plán, urbanistická štúdia

Princípy tvorby kvalitného územného plánu

Pri spracovaní územnoplánovacej dokumentácie alebo urbanistickej štúdie sa usilujeme o inovatívne riešenia a pritom sa riadime našimi princípmi:

  • územný plán ako nositeľ ucelenej vízie rozvoja

Územný plán by nemal byť len súhrnom požiadaviek obyvateľov na zaradenie pozemkov medzi rozvojové plochy. Mal by zreteľne sprostredkúvať jasnú a ucelenú predstavu o rozvoji územia. Spracovanie územného plánu je umenie i veda ako naplánovať vyvážený rozvoj, aby územie skutočne dlhodobo fungovalo.

  • komplexnosť a koordinovanosť

Územný plán sa zaoberá sa všetkými fyzickými aspektmi, ktoré majú územný priemet, teda tými, ktoré možno zakresliť do mapy. Dôležitá je však tiež koordinácia územného plánu so strategickým plánom (PHSR), ktorý máme tiež v portfóliu služieb. Najlepšie výsledky i finančná úspora sa dosahujú pri súbežnom spracovaní oboch plánov.

  • vhodne zvolený súbor regulatívov

Ako dokument s právnou relevanciou musí územný plán obsahovať presné formulácie, aby sa predišlo nejasnostiam. Je potrebné dôkladne premyslieť možné účinky navrhovaných regulatívov, aby územný plán nebol ani príliš voľný, ale ani zbytočne prísny.

  • územný plán ako nástroj komunikácie rozvojových zámerov voči investorom a občanom

Územný plán je odborným materiálom, ktorý nesie množstvo informácií, takže bežný človek (občan-stavebník) sa vo farebných plochách a čiarach ťažko orientuje. Preto je vhodné "pretlmočiť" ho do reči zrozumiteľnej aj laikom. Pre jednotlivé cieľové skupiny (investorov alebo individuálnych stavebníkov) v prípade záujmu pripravujeme špeciálne propagačné materiály alebo internetové prezentácie, so zvýraznením podstatných informácií.

  • prehľadný, flexibilný, ľahko čitateľný dokument

Územný plán je hlavným "pracovným nástrojom" stavebného úradu pri rozhodovaní o dianí v území. Výstupy preto koncipujeme s ohľadom na efektivitu práce a jeho čitateľnosť.

  • ochrana a presadzovanie verejných záujmov a zásad udržateľného rozvoja

Ako nezávislí experti sa usilujeme o čo najobjektívnejší a vyvážený pohľad s ambíciou aplikovať v praxi teoretické poznatky v oblasti udržateľného rozvoja.

hore