Územný plán, urbanistická štúdia

Odpovede na najčastejšie otázky

  • Kto môže spracovať územný plán alebo urbanistickú štúdiu?

Územnoplánovaciu dokumentáciu, rovnako ako aj územnoplánovacie podklady, môže vypracovať len osoba, ktorá má príslušné oprávnenie na projektovú činnosť - autorizovaný architekt.

  • Môže viacero obcí spracovať spoločný územný plán?

Legislatíva pripúšťa spracovanie spoločného územného plánu pre dve alebo viacero navzájom susediacich obcí (napríklad členov mikroregiónu), ak sa na tom dohodnú. V praxi sa však táto forma takmer vôbec nevyužíva, lebo neprináša významnejšiu redukciu nákladov ani administratívnych procedúr. Zlepšuje síce mieru koordinácie, problémy však môžu vzniknúť pri jeho aktualizácii.

  • Musí mať každá obec spracovaný územný plán?

Podľa aktuálne platného zákona musí mať územný plán obce každá obec s viac ako 2000 obyvateľmi a menšie obce v prípade, že plánujú rozsiahlejšiu novú výstavbu alebo umiestnenie verejnoprospešných stavieb. Pripravovaný nový zákon má však priniesť zavedenie povinnosti spracovania územného plánu obce na všetky obce.

  • Aké sú náklady na spracovanie územného plánu?

Spracovanie územného plánu je proces administratívne a časovo náročný, angažujúci široký tím odborníkov. Tomu preto zodpovedajú aj náklady na jeho spracovanie. Je však potrebné uvedomiť si, že územný plán je investíciou na dlhé obdobie a obci sa vráti vďaka zvýšenej investičnej aktivite. Honorár za spracovanie ÚPD je možné orientačne vypočítaž podľa cenníka UNIKA. Okrem odmeny pre spracovateľa územného plánu je treba počítať aj s nákladmi na obstarávanie, keďže obec je povinná územný plán obstarávať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

  • Z akých zdrojov možno financovať spracovanie územného plánu?

Hlavným zdrojom financovania územných plánov sú verejné rozpočty samospráv - spracovanie územného plánu by malo byť predovšetkým v záujme samotnej obce/mesta. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR každoročne poskytuje dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie na základe žiadosti obcí a miest.

  • Kedy potrebuje investor urbanistickú štúdiu?

Urbanistická štúdia je podkladom pre vydanie územného rozhodnutia k stavebnému alebo inému zámeru, zvlášť ak zasahuje väčšiu plochu a/alebo viac pozemkov. Obvykle ju mestá požadujú od investorov na overenie riešenia pred spracovaním zmien a doplnkov územného plánu.

hore